Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:47:37

Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS w roku 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:46:15

Wypracowanie stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych.

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:43:25

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:38:20

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:32:49

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:27:20

Rozpatrzenie skargi rodziców ucznia na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:06:52

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tyszowiec z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Więcej ...
Przyjęto
 • 18.06.2019 11:28:46

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tyszowiec z wykonania budżetu za rok 2018

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 11:06:43

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tyszowiec wotum zaufania

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 10:51:06

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 10:39:15

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • Budżet i finanse
 • 18.06.2019 10:33:25

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach

Więcej ...
Przyjęto
 • 18.06.2019 09:56:58

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku

Więcej ...
Przyjęto
 • 17.05.2019 09:49:00

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach

Więcej ...
Przyjęto
 • 17.05.2019 09:46:00

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Więcej ...
Przyjęto
 • 17.05.2019 09:46:00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 17.05.2019 09:45:00

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • Budżet i finanse
 • 17.05.2019 09:44:00

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tyszowcach na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:35:59

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:33:38