Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 10:14:43

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 11:05:05

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 10:57:57

Wypracowanie stanowiska w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 r.

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 10:49:28

Wypracowanie stanowiska w sprawie stawki podatku leśnego na 2020 r.

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 10:47:09

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 10:41:50

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tyszowce na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 10:00:58

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 09:44:10

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 09:35:34

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 29.11.2019 09:12:35

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:59:00

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:37:17

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:30:34

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:24:35

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:10:44

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 11:05:06

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Tyszowce ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 10:55:42

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Tyszowce ze Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” działającej jako Lokalna Grupa Działania

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 10:50:07

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 13.11.2019 10:16:18

Przyjęcie informacji Burmistrza Tyszowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. (z uwagi na obszerność ww. materiałów informuję, że są one dostępne na stronach BIP: https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1421617 w zakładce Prawo miejscowe zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.);

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 26.09.2019 17:18:21