W sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Tyszowcach za 2019 rok

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo