Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo