Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo