Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo