Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo