Głosowanie imienne w sprawie odwołania stanowiska wyrażonego na VIII Sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku, popierające stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 09:51:00

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Tyszowcach za 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 09:17:00

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 09:11:00

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 09:04:00

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:58:00

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:51:00

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:45:00

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:41:00

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:36:00

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:34:00

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:32:00

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 22.09.2020 08:20:00

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyszowce, na rok szkolny 2020/2021

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 09:16:00

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach”

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 09:09:00

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:59:00

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:53:00

Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:50:00

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:47:00

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:41:00

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Więcej ...
Nowy
 • 28.07.2020 08:37:00